آمریکا درحالی که نگران عقب ماندن قدرت نظامی این کشور در قبال روسیه و چین در زمینه فناوری موشک های مافوق صوت است، باردیگر درانجام آزمایش این موشک با شکست مواجه شد.