مایکل وایت حدود ۲ سال پیش در چارچوب یک توافق تبادل زندانیان بین آمریکاو ایران، از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت.