اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از یک پیتزافروشی آلمانی به دادگاه شکایت کرد.