شورای فرهنگی انگلیس در بیانیه‌ای از “تبرئه” و آزادی یکی از کارمند زندانی این نهاد در ایران و بازگشت او به انگلیس خبر داد.