شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه به منظور بررسی کودتای نظامی در میانمار تشکیل جلسه می دهد.