شورای امنیت سازمان ملل متفقا خواستار ابطال کودتای نظامی در میانمار شد، قویا خشونت‌ها علیه معترضان صلح‌طلب را محکوم کرد و از ارتش میانمار خواست نهایت خویشتنداری را پیشه کند.