سفر به ترکیه و جمهوری آذربایجان برای شهروندان دو کشور بدون داشتن ویزا امکان پذیر شد.