منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه الخضراء بغداد خبر دادند.