شمار موارد فوتی ثبت شده بر اثر کرونا در آمریکا به مرز سیصد و پنجاه هزار نفر رسیده است.