طبق گفته مقامات محلی سیل در چین تاکنون جان ۳۳ نفر را گرفته است.