یک روزنامه آمریکایی افشا کرد، محافظان شخصی مشاور پیشین رئیس جمهور سابق آمریکا در حمله به کنگره شرکت کرده بودند.