در فاصله نود روز تا المپیک ژاپن، کابوس کرونا بار دیگر دامنگیر این کشور شد.