رئیس تایوان با بیان اینکه وجود داشتن کشور مستقلی به این نام برای هیچ کسی تهدید نیست، گفت این جزیره فقط به تایوانی‌ها تعلق دارد.