بدنبال جاری شدن سیل بی سابقه در شمال غرب اروپا به ویژه در آلمان و ورود سیل به بزرگترین نیروگاه برقی این کشور، ایستگاه‌های برقی آبی دچار اختلال شدند.