گروهی متشکل از ۴۰ مقام دولتی سابق و کارشناسان برجسته منع گسترش تسلیحات از بایدن خواسته اند تا مذاکرات برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران را با موفقیت به پایان برساند.