«کوین اسپیسی» مدیر برنامه هایش را برای متفاعد کردنش به عذرخواهی علنی، پس از مطرح شدن اتهامات اخلاقی مورد سرزنش قرار داد و گفت این کار واقعا اشتباه بود.