شورای وزیران سودان قانونی را که روابط با رژیم صهیونیستی را ممنوع کرده بود لغو کرد.