رژیم صهیونیستی به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود تا بر جنایات خود سرپوش بگذارد و خود را یک رژیم دینی یهودی معرفی کند. این بار نیز برای توجیه جنایات خود به آیات قرآن متوسل شده است.