– سه تن از مقامات ارشد سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) طی هفته های گذشته به دلیل تصمیمات مدیر جدید این سرویس استعفا کردند.