پارلمان ترکیه روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با سه سال زندان مواجه خواهد شد.