اتحادیه میهنی کردستان عراق دلایل اصرار حزب دموکرات کردستان بر تعیین هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق را فاش کرد.