رئیس جمهوری آمریکا در حالی پس از ۶۵ روز نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد که بیشترین مباحث آن درباره بحران مهاجران مرز جنوبی بود و این دولت مدعی دموکراسی، سخنی از پایان دادن به نقض قطعنامه شورای امنیت، برجام و پایان دادن به جنگ‌های دائمی به میان نیاورد.