در دوران شیوع کرونا، مردم اوکراین به سراغ خرید کتاب رفتند، اما حالا زمانی برای مطالعه این کتاب‌ها وجود ندارد؛ با این حال مردم اوکراین با روش دیگری از این کتاب‌ها استفاده می‌کنند.