مجلس سنای ایتالیا به دولت جدید این کشور رأی اعتماد داد.