سلطان عمان با صدور یک فرمان جدید نخستین ولیعهد قانونی این کشور را تعیین کرد.