اطلاعاتی از سرنوشت مابقی سرنشینان این هلیکوپتر منتشر نشده است.