محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا در فاصله تنها دو هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به پایین‌ترین سطحِ ثبت شده در دوران ریاست‌جمهوری وی نزدیکتر شد.