حکومت نظامیان میانمار سفیر این کشور در سازمان ملل را بدلیل درخواست برای الغای «کودتای نظامی» در این کشور، برکنار کرد.