گلعاد اردان سفیر اسرائیل در ایالات متحده خواهان پایان ماموریت خود شد.