«آندری کلین» در مصاحبه با یک رادیوی انگلیسی تصمیم لندن برای افزایش حجم زرادخانه اتمی خود را نقض معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی خواند و در عین حل روابط کشورش با انگلیس را تقریباً مرده توصیف کرد.