سفیر جدید امارات در عراق روز گذشته (دوشنبه) استوارنامه خود را به وزیر خارجه این کشور تقدیم کرد، موضوعی که نه تنها مورد توجه تحلیل گران قرار گرفت، بلکه در فضای رسانه ای این کشور هم بطور خاص بازتاب یافت.