منابع خبری از سفر پنهانی رییس سازمان اطلاعاتی امریکا یا سیا به افغانستان خبر دادند.