نکته مهم‌تر اینکه IOC منشوری دارد که همه فدراسیون‌های جهانی هم به آن پایبندند. برای نمونه یکی از مشهودترین و مهم‌ترین قوانین منشور المپیک ممنوعیت دخالت دولت و سیاست در ورزش است؛ موضوعی که درحال‌حاضر ورزش ایران به‌شدت با آن مواجه شده