سعد حریری مامور تشکیل کابینه هفتاد و هفتم لبنان برای دیدار و رایزنی با مقامات روسی به مسکو سفر کرد.