با آمدن طالبان شرایط که تغییر کرد و وضعیت اقتصادی خراب شد و بحران حقوق بشر در آنجا به میان آمد. دانشگاه یکی از موثرترین ارگان‌ها بود، آسیب دید و نتوانستیم کار خود را انجام دهیم و از آنجا برآمدیم.