یک مقام دیگر دولت ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا از سمت خود استعفا کرد.