یک کارشناس لبنانی مشکلات خارجی را مهم‌ترین عوامل عدم توافق احزاب لبنانی برای تشکیل دولت ارزیابی و از عربستان به عنوان یکی از موانع اساسی در این روند نام برد.