یکی از نزدیکان معروف‌ترین زن زندانی در عربستان سعودی گفت، این زندانی سرانجام پس از هزار روز بازداشت، آزاد شده است.