پسکوف اظهار داشت: عملیات نظامی در اوکراین «دستکم» تا «آزادی جمهوری خلق دونتسک» ادامه خواهد داشت.