روسیه هر لحظه امکان دارد که اوکراین را مورد تهاجم نظامی قرار دهد.