تمامی سرنشینان یک هواپیمای کوچک ایسلندی، بر اثر سانحه سقوط جان باختند.