دبیرکل سازمان ملل متحد با نگران کننده خواندن وضعیت میانمار، خواستار دسترسی فوری نماینده ویژه خود به این کشور برای دیدار و تهیه ارزیابی دست اول از شرایط آنجا شد.