نابودی لیره لبنان به تخریب زندگی مردم و فقیر شدن میلیون‌ها تن شده است. همچنین کوتاهی دولت در مقابله با این بحران بی سابقه موجب ناامیدی شدید ساکنان به ویژه کودکان و زنان شده است