سازمان ملل متحد در مورد برخورد شدید و سرکوب معترضان در میانمار هشدار داد.