سازمان عفو بین‌الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراض‌های زنان در افغانستان شده است.