یک متخصص فناوری ساخت یک لیزر کورکننده ماهواره‌ای توسط روس ها را توضیح داد.