رئیس جمهور اوکراین در اقدامی فوری رئیس ارشد امنیتی و دادستان این کشورر را برکنار کرد.