زمین لرزه نسبتا شدید بخش هایی از کابل پایتخت افغانستان را لرزاند.