موج دوم کرونا، زمستانی غمبار را برای آلمان رقم زده است. ثبت آمار‌های بی سابقه‌ای که تا ۱۲۴۴ مورد فوتی در یک روز رسیده است.