رییس جمهور اوکراین تاکید کرد: شهرهای اشغالی آزاد می‌شوند.